Tăng cường quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn vùng Đông

CHÂU NỮ |

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 19 về việc tăng cường quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn vùng Đông của tỉnh. 

Nội dung Chỉ thị 19 nêu rõ: Sau 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 2.7.2018 của Chủ tịch UBND tỉnh, công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng trên địa bàn vùng Đông của tỉnh đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ; tuy nhiên, Chỉ thị 06 có những điểm chưa phù hợp với quy định của Nhà nước và tình hình thực tiễn tại địa phương. Nay Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 19, yêu cầu chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong địa bàn vùng Đông của tỉnh, bao gồm Núi Thành, Tam Kỳ, Thăng Bình, Duy Xuyên, Điện Bàn, Hội An chịu trách nhiệm tập trung chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Trong đó, tiếp tục rà soát, đánh giá đầy đủ tình hình triển khai thi hành pháp luật về đất đai, xây dựng ở cấp xã, phường, thị trấn, trên cơ sở đó có kế hoạch, biện pháp cụ thể để chấn chỉnh, xử lý, khắc phục kịp thời những tồn tại, bất cập, hạn chế trong thực hiện từng nội dung nhiệm vụ quản lý đất đai, xây dựng ở địa phương. Cạnh đó, thực hiện quản lý quỹ đất chưa sử dụng, đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn theo đúng các quy định hiện hành. Đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai, xây dựng và xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm, buông lỏng quản lý đất đai, xây dựng.

UBND tỉnh yêu cầu Sở TN-MT chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về đất đai. Sở Xây dựng rà soát các quy định đã ban hành để tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung. Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước ở một số lĩnh vực trên địa bàn. Các sở, ban, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với UBND các cấp tăng cường công tác quản lý hiện trạng địa bàn vùng Đông theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của UBND tỉnh.

>> File Chỉ thị số 19/CT-UBND