Tăng cường sản xuất và sử dụng vật liệu xây không nung

MỸ LINH |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Công văn 7457/UBND-KTN yêu cầu tăng cường sản xuất và sử dụng vật liệu xây không nung trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan tiếp tục sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng theo quy định. Thực hiện có hiệu quả các nội dung tại Kế hoạch tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và lộ trình giảm dần việc sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 2537/QĐ- BBND (ngày 20.7.2015) của UBND tỉnh.

Sở Xây dựng tăng cường công tác kiểm tra việc triển khai thực hiện các quy định về đầu tư, sản xuất, sử dụng vật liệu xây không nung trên địa bàn tỉnh; theo dõi, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Xây dựng tình hình thực hiện.

TAGS