Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tham gia giải phóng mặt bằng đường cao tốc

CÔNG TÚ |

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu vừa ký quyết định ủy quyền, giao nhiệm vụ cho Trung tâm Phát triển quỹ đất Quảng Nam làm chủ đầu tư tiểu dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (đoạn km95+527 - km98+260, phần liên quan đến các tổ chức, doanh nghiệp) qua địa bàn xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành.

Theo đó, trung tâm có trách nhiệm lập đầy đủ hồ sơ, thủ tục, trình UBND huyện Núi Thành thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng của tiểu dự án thành phần nêu trên. Việc thanh, quyết toán kinh phí thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước; bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư dự án triển khai xây dựng công trình theo đúng tiến độ.

CÔNG TÚ