Đại Lộc: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013

Văn Tuấn - Triêu Nhan |

(QNO) - Huyện ủy Đại Lộc vừa tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt của huyện và các xã, thị trấn nhằm hướng dẫn thực hiện quy định lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý; đồng thời triển khai chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013.

Chuyên đề của công tác học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013 là phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, gắn với chủ đề xuyên suốt toàn khóa: “Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”. Theo đó, các cấp ủy đảng đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh vào nền nếp sinh hoạt chi bộ định kỳ hằng tháng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết TW4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Văn Tuấn - Triêu Nhan