Đại Lộc phát động cuộc thi viết "Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

NHẬT DUY |

Ngày 13.3, Huyện ủy Đại Lộc tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018 cho đội ngũ cán bộ chủ chốt trên địa bàn. Hội nghị đã nghe TS. Nguyễn Thị Hoài Thương - Trưởng khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị - Hành chính Khu vực III tại Đà Nẵng giới thiệu những nội dung cốt lõi chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…

Dịp này, Huyện ủy Đại Lộc phát động cuộc thi viết “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018. Nội dung bao gồm: Tìm hiểu những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII; viết về gương cá nhân điển hình tiên tiến ở cơ sở trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, có sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội ở địa phương, cơ quan, đơn vị; viết bài liên hệ về việc thực hiện ở cơ quan, đơn vị và trách nhiệm của bản thân trong triển khai Chỉ thị 05.

NHẬT DUY