Đông Giang: Học tập chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Ngọc Vy |

(QNO) - Ngày 25.4, Huyện ủy Đông Giang tổ chức lớp quán triệt, học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương cho các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ huyện, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, báo cáo viên, tuyên truyền viên; ủy viên Ủy ban kiểm tra huyện ủy; các đồng chí lãnh đạo chủ chốt qua các thời kỳ bộ phận giúp việc và bộ phận chuyên trách Chỉ thị 03 của huyện, trưởng, phó các cơ quan ban ngành huyện, bí thư chi, đảng bộ cơ sở và cán bộ chuyên trách tuyên giáo các xã, thị trấn trong huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu được Đồng chí Lê Thị Phú Hương - Vụ trưởng, thành viên Ban chỉ đạo Chỉ thị 03 của Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp. Qua đó, đồng chí Lê Thị Thu Hương mong muốn, mỗi cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp của huyện Đông Giang cần tiếp tục đổi mới giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tâm huyết với Đảng, với dân.

Cùng với việc học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương , huyện ủy Đông Giang cũng đã quán triệt kế hoạch số 52 ngày 22.2.2013 của Huyện ủy Đông Giang về tích cực học tập, triển khai thực hiện các chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, qua đó yêu cầu mỗi cán bộ đảng viên phải tự liên hệ thực tế bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo, gắn với nhiệm vụ cụ thể ở từng cơ quan đơn vị, từng địa phương, gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay.

Sau khi triển khai cho cán bộ chủ chốt, ngày 26.4 Ban Tuyên giáo huyện Đông Giang sẽ tổ chức học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013 cho cán bộ, đảng viên các cơ quan, ban ngành huyện.

Ngọc Vy