Huyện ủy Đông Giang triển khai học tập chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

NGỌC VY |

Hôm qua 11.3, Huyện ủy Đông Giang tổ chức lớp quán triệt, học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” cho cán bộ, lãnh đạo đương nhiệm và đã nghỉ hưu, cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong toàn huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu được Vụ trưởng, thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 03 của Ban Tuyên giáo Trung ương tại Đà Nẵng - Lê Thị Phú Hương triển khai nội dung chuyên đề và giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện, nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức thực hiện làm theo tư tưởng, tấm gương  đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện chủ đề “Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”. Đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa nội dung “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trở thành nhiệm vụ sinh hoạt thường xuyên...

NGỌC VY