Khắp nơi làm theo gương Bác

HÀN GIANG |

Kết quả đạt được qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trên địa bàn tỉnh được thể hiện cụ thể với sự chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ của mỗi tập thể, cá nhân.

Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức giao lưu điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác Hồ, nhân dịp kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: H.GIANG
Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức giao lưu điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác Hồ, nhân dịp kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: H.GIANG

Trong 5 năm qua, toàn tỉnh có 25 tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 170 tập thể, cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen về các thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW.

Thường xuyên, nền nếp

Theo bà Nguyễn Thị Phương - Phó Bí thư Chi bộ Trường Tiểu học Đông Phú (thị trấn Đông Phú, Quế Sơn), trong sinh hoạt định kỳ của chi bộ hay các buổi sinh hoạt hội đồng sư phạm, chuyên môn, các đoàn thể đều có nội dung chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cùng với đó, chi ủy, ban giám hiệu luôn chú trọng theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện trong từng cán bộ, đảng viên. Việc kiểm tra không phải thành lập đoàn, không phải bằng biên bản cụ thể mà được thực hiện thông qua việc sâu sát với từng cá nhân để phát hiện, nhắc nhở, uốn nắn. “Chúng tôi cho rằng, các hành động tốt được bắt nguồn từ sự nhắc nhở. Vì vậy, chúng tôi lấy phương châm nhắc nhở làm chính, để tạo nên thói quen cho mọi người. Đến nay, 100% số cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường tham gia học tập đầy đủ, tự liên hệ bản thân, đề ra tiêu chí phấn đấu học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ. Xem đây là một trong những tiêu chí để đánh giá xếp loại thi đua hàng năm, là bí quyết để nhà trường luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, được lãnh đạo các cấp, ngành biểu dương, khen thưởng” - bà Phương chia sẻ.

Tại Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy, Đảng ủy phân công đảng ủy viên phụ trách từng chi bộ để chỉ đạo, đôn đốc, nhắc nhở tập thể, đảng viên thực hiện nghiêm túc, hiệu quả tinh thần Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Phó Bí thư Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy Nguyễn Văn Ban cho hay: “Hàng năm, đảng ủy chỉ đạo các chi bộ trực thuộc đăng ký nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng cán bộ, đảng viên. Thông qua đó đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Với những cách làm như vậy, trong 5 năm qua, đảng bộ có 100% số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, 100% số chi bộ trực thuộc đạt trong sạch vững mạnh. Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy 5 năm liền được Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh công nhận trong sạch vững mạnh xuất sắc tiêu biểu và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng cờ đơn vị dẫn đầu”.

“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên cần thấm nhuần tư tưởng đạo đức cốt lõi của Bác Hồ là khiêm tốn, giản dị, hết lòng với công việc, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc. Người cán bộ, đảng viên phải có trách nhiệm nêu gương “làm theo” cho mọi người cùng nhìn nhận, phấn đấu noi theo. Các điển hình tiêu biểu cần được tuyên dương kịp thời để tạo tác dụng lan tỏa, nhân rộng mô hình, cách làm hay, hiệu quả, thiết thực…”. (Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Quang)

Để việc thực hiện Chỉ thị 03 ngày càng đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên, cơ quan, đơn vị, thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh luôn chú trọng đến việc phát hiện, kịp thời tuyên dương và “nuôi dưỡng” gương điển hình tiêu biểu về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ. Đồng thời tại các dịp sơ kết, tổng kết thực hiện Chỉ thị 03, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức giao lưu trực tiếp giữa các gương điển hình tiêu biểu. Qua đó, cán bộ, đảng viên tham dự có điều kiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm hay trong học tập và làm theo tấm gương của Bác. Đồng chí Thái Bình - Bí thư Đảng ủy Khối nói: “Việc thực hiện Chỉ thị 03 tại Đảng bộ Khối đã đi vào nền nếp, thường xuyên và trở thành ý thức tự thân của mỗi cán bộ, đảng viên. Nhiều cấp ủy cơ sở, đảng viên đã có những hành động “làm theo” thiết thực, gắn với nhiệm vụ chuyên môn và từng cương vị công tác. Các điển hình tiên tiến được phát hiện, lựa chọn, nêu gương và nhân rộng ngày càng tăng và rõ nét hơn đã cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ về việc học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ trong toàn đảng bộ”.

Lan tỏa mạnh mẽ

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên. Việc thực hiện Chỉ thị 03 ngày càng đi vào chiều sâu và trở thành nhiệm vụ thường xuyên. Các tổ chức cơ sở đảng, đơn vị, từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tự giác thực hiện với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả; xuất hiện nhiều mô hình hay, điển hình tiêu biểu, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội… Kết quả được thể hiện cụ thể với sự chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh ngày càng trong sạch vững mạnh. Những kết quả tích cực đó đã đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển chung của Quảng Nam trong 5 năm qua.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Chín cho biết, để việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW đạt hiệu quả thiết thực, các cấp ủy, tổ chức đảng, các ngành của tỉnh đã xây dựng và thường xuyên rà soát, bổ sung, hoàn thiện những chuẩn mực theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp với đặc thù. Đồng thời nội dung các chuẩn mực chú trọng đến yếu tố ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, gắn với công việc, nhiệm vụ chuyên môn của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở đó, mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng tự đăng ký phấn đấu thực hiện phù hợp với cương vị, lĩnh vực công tác của mình. Kết quả thực hiện đăng ký làm theo được báo cáo, đánh giá cuối năm và làm cơ sở cho chi bộ, đảng bộ phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Đặc biệt, Chỉ thị 03 được triển khai thực hiện gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng đã có tác dụng tích cực đối với việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, tư cách cán bộ, đảng viên. Qua giám sát, đánh giá cho thấy, đa số cán bộ, đảng viên đã thường xuyên tự giác, gương mẫu tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, nâng cao tinh thần trách nhiệm đối với các nhiệm vụ chính trị được giao. “Những phong trào, việc làm, các mô hình hay, điển hình tiêu biểu về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chính là những tấm gương sống, hết sức sinh động, có tác dụng tạo ra sự lan tỏa mạnh mẽ, rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân. Từ đó, góp phần nhân lên tính hiệu quả, thiết thực và ý nghĩa giáo dục sâu sắc của việc học tập và làm theo gương Bác. Đây chính là niềm tin để các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vừa được ban hành” - Trưởng ban Tuyên giáo Nguyễn Chín nói.

Tuổi trẻ noi gương

Những năm qua, việc học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ được tuổi trẻ Quảng Nam triển khai gắn với sinh hoạt, học tập, lao động, công tác hàng ngày. Qua 5 năm, đã tạo ra đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, lan tỏa đến từng chi đoàn, đoàn viên thanh niên. Các cấp bộ đoàn đã phát động nhiều đợt thi đua “Thanh niên làm theo lời Bác”, trong đó tập trung thực hiện phong trào “Xung kích phát triển kinh tế và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp”; phát huy vai trò của thanh niên trong các chương trình “Tháng thanh niên”, “Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè”, “Tình nguyện mùa đông”; hay các cuộc vận động “Hành trình nhân ái vì sức khỏe cộng đồng”, “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”…

Qua các phong trào, chương trình, cuộc vận động, thanh niên toàn tỉnh đã có nhiều cách làm hay, ý tưởng sáng tạo. Như, Huyện đoàn Đại Lộc xây dựng mô hình cột mốc chủ quyền để giáo dục về chủ quyền biển đảo cho học sinh; Huyện đoàn Nam Trà My huy động hơn 5.000 lượt đoàn viên  thanh niên tham gia cải tạo, làm mới hơn 50km đường giao thông thôn, nóc, phục vụ nhu cầu đi lại của bà con dân bản; Huyện đoàn Quế Sơn gây quỹ tặng bò giống làm sinh kế cho thanh niên nghèo; Đoàn thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh với phong trào “Nâng bước em đến trường”… Các em đội viên, thiếu nhi cũng đã làm theo lời Bác bằng nhiều phần việc hiệu quả trong các phong trào “Em nuôi của Đoàn”, “Công tác Trần Quốc Toản”, “Nghìn việc tốt”… Trong 5 năm, các cấp bộ đoàn toàn tỉnh đã tuyên dương hơn 9.000 cá nhân, tập thể tiên tiến làm theo lời Bác trên các lĩnh vực; tổ chức 2.276 chương trình “Thắp sáng ước mơ”, trao tặng học bổng cho hơn 13.500 đoàn viên, thanh thiếu nhi. (MỸ LINH)

HÀN GIANG