Quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Như Thủy |

Hôm qua 20.5, hơn 80 đảng viên của các cơ quan Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội Nông dân tỉnh và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh được nghe báo cáo viên của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013. Các học viên được nghe giới thiệu về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương trong tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; việc nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; những vấn đề cần nắm vững khi học tập phong cách Hồ Chí Minh và những giải pháp chủ yếu học tập phong cách của Bác.

Dịp này, các học viên được phổ biến những biện pháp chủ yếu về học tập theo phong cách của Hồ Chí Minh gắn với việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiên phong gương mẫu, về tổ chức cán bộ và sinh hoạt đảng, về cơ chế chính sách và công tác giáo dục chính trị, tư tưởng.

Như Thủy