Thăng Bình triển khai học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

|

 Huyện ủy Thăng Bình vừa tổ chức hội nghị chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013, thu hút gần 300 đại biểu tham dự.

Hội nghị được nghe đồng chí Lê Thị Phú Hương - Vụ trưởng, thành viên Bộ phận chuyên trách Chỉ thị 03 của Ban Tuyên giáo Trung ương tại Đà Nẵng báo cáo chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”.

Sau đợt triển khai học tập này, huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng về triển khai tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình và xây dựng kế hoạch thực hiện làm theo phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương của Bác. Hằng tháng, chi bộ cơ quan, đơn vị phải đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ; trao đổi, thảo luận sâu nội dung chuyên đề đã học, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Đông Anh