Tiếp tục đẩy mạnh "Học tập và làm theo gương Bác"

NGUYÊN ĐOAN |

Sáng qua 26.11, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Bộ phận giúp việc Tỉnh ủy Ngô Văn Hùng chủ trì hội nghị đánh giá tình hình thực hiện Chỉ thị 03- CT/TW của Bộ Chính trị ngày 14.5.2011 (sau đây gọi tắt là Chỉ thị 03) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2013, bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2014.

Trong năm qua, quán triệt sâu sắc tinh thần Chỉ thị 03, trong đó chú trọng thực hiện việc “làm theo” đã tạo sự chuyển tích cực về ý thức, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức đối với nhiệm vụ được giao. Theo đánh giá tại hội nghị, đến nay, tất cả các ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị đã hoàn thành việc xây dựng chuẩn mực đạo đức. Tất cả các chi bộ, đảng bộ, cơ quan, đơn vị đã cụ thể hóa chuẩn mực đạo đức, gắn với phong cách Hồ Chí Minh và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đăng ký nội dung làm theo. Việc đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên cuối năm được liên hệ với việc thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tinh thần Chỉ thị 03, coi việc thực hiện chuẩn mực đạo đức là căn cứ để kiểm điểm kết quả phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng của cá nhân và tập thể trong đánh giá cán bộ, đảng viên. Trong năm, công tác kiểm tra, đôn đốc, biểu dương những cách làm hay, mô hình có hiệu quả, những điển hình tiên tiến có sức lan tỏa mạnh mẽ được tiến hành thường xuyên, kịp thời, đồng thời uốn nắn những việc làm chưa tốt. Nhờ đó, ý thức tự giác tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên, nhất là nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, sửa đổi lề lối làm việc, phong cách phục vụ nhân dân.

Kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Văn Hùng cho rằng, trong năm 2014, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, hội, đoàn thể cần tiếp tục chủ động đưa nội dung thực hiện Chỉ thị 03 vào kế hoạch công tác năm để cán bộ, đảng viên, công chức đăng ký thực hiện. Đẩy mạnh tuyên truyền về thực hiện Chỉ thị 03 từ các tổ chức Mặt trận, hội, đoàn thể nhằm tạo sự hưởng ứng sâu rộng trong toàn dân; chú trọng gắn việc thực hiện Chỉ thị 03 với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; nêu gương, biểu dương kịp thời các cá nhân, điển hình tiên tiến về “làm theo gương Bác”…

NGUYÊN ĐOAN