Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong năm 2016

BẢO NGUYÊN |

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa có công văn yêu cầu các ban cán sự đảng, đảng đoàn, sở ban ngành, địa phương, mặt trận, các tổ chức chính trị xã  hội… trên địa bàn tỉnh tiếp tục quán triệt mục đích, yêu cầu, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí  Minh theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14.5.2001 của Bộ Chính trị (khóa XI) trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Xác định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của các cấp ủy, tổ chức đảng, là trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Công văn của Tỉnh ủy nêu rõ, phải đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng cơ quan, đơn vị; nâng cao chất lượng, nội dung sinh hoạt chuyên đề theo hướng gắn việc  học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với nhiệm vụ chính trị, đặc điểm tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị và việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Đồng thời xác định cụ thể vấn đề bức xúc, nổi cộm, những hạn chế, yếu kém của địa phương, đơn vị để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; lấy kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng.

Các ban cán sự đảng, cơ quan, đơn vị cần xây dựng nội dung tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành một nội dung trong chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2016. Trong công tác tuyên truyền, cần đổi mới hình thức, nhân rộng các mô hình, gương điển hình về việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Lồng ghép việc tuyên truyền học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng; mừng xuân Bính Thân 2016, sinh nhật Bác, bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

BẢO NGUYÊN