Triển khai chuyên đề học tập tấm gương Hồ Chí Minh cho cán bộ đoàn miền núi

A.NGƯỚC - TH.HẬU |

Huyện đoàn Nam Giang vừa tổ chức hội nghị chuyên đề về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho hơn 200 cán bộ đoàn cơ sở trực thuộc.

Tại hội nghị, bên cạnh phổ biến, quán triệt các văn bản mới của trung ương, các đại biểu còn được nghe nhiều nội dung trình bày về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với rèn luyện tác phong cán bộ đoàn sáng tạo, trách nhiệm, tiền phong, gương mẫu và sâu sát cơ sở. Thông qua học tập chuyên đề nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, đoàn viên thanh niên trong học tập và làm theo gương Bác; đồng thời rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, ý chí và xác định rõ trách nhiệm của tuổi trẻ trong góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Dịp này, Huyện đoàn tuyên dương, khen thưởng 12 đoàn viên thanh niên tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác thời gian qua.

A.NGƯỚC - TH.HẬU