Thành lập Quỹ đầu tư khởi nghiệp theo hướng xã hội hóa

ANH ĐÔNG |

UBND tỉnh vừa có công văn thống nhất chủ trương xây dựng, thành lập Quỹ đầu tư khởi nghiệp (KN) Quảng Nam gắn với xây dựng không gian làm việc chung theo hướng xã hội hóa.

Về việc thành lập quỹ đầu tư KN, UBND tỉnh đề nghị Câu lạc bộ Đầu tư và KN Việt Nam và các nhà đầu tư liên quan căn cứ quy định về điều lệ quỹ theo Nghị định số 38/2018/NĐ-CP ngày 11.3.2018 của Chính phủ để quyết định góp vốn thành lập quỹ. Đồng thời giao Tổ công tác hỗ trợ KN sáng tạo tỉnh, Sở Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn Câu lạc bộ Đầu tư và KN Việt Nam và các nhà đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục thành lập quỹ và triển khai hoạt động theo đúng quy định. Ngoài ra, UBND tỉnh ủng hộ chủ trương thực hiện xã hội hóa đầu tư không gian làm việc chung tại tỉnh Quảng Nam của Câu lạc bộ Đầu tư và KN Việt Nam. UBND tỉnh đề nghị Ban Chỉ huy Quân sự TP.Tam Kỳ tạo điều kiện cho Câu lạc bộ Đầu tư và KN Việt Nam được thuê Nhà khách Thành đội Tam Kỳ để đầu tư không gian làm việc chung của câu lạc bộ.

ANH ĐÔNG