Đảm bảo cung cấp nước sạch đầy đủ, liên tục

AN BÌNH |

(QNO) - Tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh nước sạch; bảo đảm cấp nước an toàn, liên tục là yêu cầu của UBND tỉnh đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương tại Công văn số 6633/UBND-KTN (ngày 11.11.2020).

Hệ thống xử lý nước sạch ở nhà máy nước Phú Ninh. Ảnh: H.P
Hệ thống xử lý nước sạch ở nhà máy nước Phú Ninh. Ảnh: H.P

UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng tăng cường tham mưu, theo dõi, hướng dẫn và giám sát thực hiện Nghị định số 117/2007/NĐ-CP (ngày 11.7.2007) của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Rà soát quy hoạch cấp nước đô thị trên địa bàn tỉnh, cập nhật, bổ sung, đề xuất các định hướng phát triển hệ thống cấp nước gắn với các quy hoạch đang triển khai (quy hoạch tỉnh, quy hoạch vùng đông, vùng tây), có kế hoạch phát triển cấp nước trên địa bàn tỉnh cho giai đoạn ngắn hạn và dài hạn.

Rà soát, kiểm tra, giám sát việc giao vùng cấp nước, việc thực hiện hợp đồng cấp nước giữa doanh nghiệp cấp nước bán buôn, bán lẻ; thủ tục đấu nối, cung cấp nước sạch tại các khu đô thị mới, khu dân cư bảo đảm thuận lợi cho người dân, cung cấp nước sạch đầy đủ, liên tục. Rà soát công trình cấp nước riêng tại các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh để bảo đảm thực hiện đúng quy định pháp luật, chủ trương hạn chế khai thác, sử dụng nước ngầm và ưu tiên sử dụng nước từ hệ thống cấp nước sạch.

Phối hợp với các đơn vị cấp nước đổi mới mô hình, ứng dụng công nghệ công nghệ mới trong quản lý, vận hành, giám sát hệ thống sản xuất, cung cấp nước sạch bảo đảm chất lượng, an toàn, giảm tỷ lệ thất thoát nước và kịp thời ứng phó, xử lý sự cố. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra và truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ nguồn nước, công trình cấp nước và sử dụng tiết kiệm nước sạch.

Các sở, ngành liên quan lập, thực hiện kế hoạch bảo đảm cấp nước an toàn công trình cấp nước tập trung nông thôn, rà soát, kiểm tra việc bảo đảm an toàn đập, hồ chứa nước; khai thác, bảo vệ hành lang đập, hồ chứa nước ưu tiên mục tiêu cấp nước sinh hoạt, xử lý nghiêm các hành vi gây ô nhiễm nguồn nước sạch và xả nước thải không đảm bảo quy định vào nguồn nước. Tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn lực và kêu gọi đầu tư, huy động nguồn lực xã hội, ưu tiên đầu tư cho hệ thống sản xuất, cung cấp nước sạch bảo đảm cung ứng đầy đủ, liên tục phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt. Đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ nguồn nước, công trình cấp nước và sử dụng tiết kiệm nước sạch.

Các đơn vị cấp nước lập, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch bảo đảm cấp nước an toàn, quản lý rủi ro và thực hiện theo quy định. Xây dựng quy trình và tổ chức diễn tập nhằm sẵn sàng ứng phó khi xảy ra các sự cố, thảm họa gây ô nhiễm nguồn nước và mất an ninh, an toàn cấp nước. Đồng thời lắp đặt thiết bị quan trắc trực tuyến chất lượng nước và chỉ số cấp nước các hệ thống cấp nước trên địa bàn và kết nối với cổng thông tin giám sát của Bộ Xây dựng…

TAGS