HĐND huyện Phú Ninh thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2021

KIM THẠCH - VINH ANH |

Tại Kỳ họp thứ 19 vừa diễn ra, HĐND huyện Phú Ninh khóa XI (nhiệm kỳ 2016 - 2021) đã thống nhất kế hoạch sử dụng đất năm 2021 theo tờ trình của UBND huyện. 

Theo đó, HĐND huyện thống nhất tổng số danh mục, công trình sử dụng đất có hồ sơ pháp lý, đăng ký thực hiện trong kế hoạch năm 2021 là 87 công trình, diện tích sử dụng 229,68ha; trong đó đất trồng lúa 29,13ha, các loại đất khác 200,55ha. Tổng số danh mục, công trình sử dụng đất chưa có hồ sơ pháp lý, đang lập hồ sơ nhằm triển khai thực hiện trong kế hoạch năm 2021 là 28 công trình, tổng diện tích sử dụng 124,29ha.

HĐND huyện giao UBND huyện triển khai thực hiện nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật, trong đó lưu ý chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục liên quan, nhất là đối với các dự án dự kiến khởi công mới trong năm 2021 để đảm bảo điều kiện bố trí vốn theo quy định của Luật Đầu tư công.

TAGS