Lựa chọn nhà đầu tư đối với 2 dự án xã hội hóa tại Bắc Trà My

CHÂU NỮ |

Ngày 15.9, UBND tỉnh phê duyệt danh mục dự án xã hội hóa công bố lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn Quảng Nam năm 2020 đối với 2 dự án: Nhà máy nước sạch Bắc Trà My và Nhà máy phân loại và xử lý chất thải rắn sinh hoạt Bắc Trà My.

Dự án Nhà máy nước sạch Bắc Trà My xây dựng tại xã Trà Giang có công suất 2.000m3/ngày đêm; sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án khoảng 40 tỷ đồng từ vốn của nhà đầu tư được lựa chọn và vốn huy động từ nguồn hợp pháp khác. Dự án thực hiện trong 24 tháng, từ năm 2020 đến năm 2022. Dự án Nhà máy phân loại và xử lý chất thải rắn sinh hoạt Bắc Trà My thực hiện tại xã Trà Sơn, nhằm phân loại, tái chế và xử lý chất thải rắn sinh hoạt có quy mô công suất 55 tấn rác/ngày; tổng chi phí thực hiện khoảng 26 tỷ đồng, cũng từ nguồn vốn của nhà đầu tư được lựa chọn và vốn huy động từ nguồn hợp pháp khác. Dự án thực hiện trong  12 tháng, từ năm 2020 đến năm 2021.

UBND tỉnh yêu cầu nhà đầu tư phải có vốn thuộc sở hữu không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư; phải đảm bảo đã thực hiện ít nhất 1 dự án có tính chất, mục tiêu tương tự trong 5 năm gần đây với tư cách nhà đầu tư hoặc là thành viên tham gia liên danh với vai trò nhà đầu tư góp vốn chủ sở hữu hoặc nhà thầu.

TAGS