Nhân rộng các mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững

BẢO LÂM |

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững (SX&TDBV) giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2021 - 2025, Quảng Nam xây dựng, áp dụng 1 - 2 mô hình sản xuất sạch hơn, mô hình về SX&TDBV và phổ biến, nhân rộng các mô hình về sản xuất sạch hơn, các mô hình về SX&TDBV; xây dựng, thúc đẩy phát triển chuỗi cung ứng bền vững. UBND tỉnh khuyến khích phân phối các sản phẩm thân thiện môi trường, được dán nhãn sinh thái; lồng ghép nội dung về tiêu dùng bền vững trong chương trình giảng dạy tại các cấp học phổ thông. Đồng thời có 70% khu, cụm công nghiệp, làng nghề được phổ biến, nâng cao nhận thức về SX&TDBV; 85% siêu thị, trung tâm thương mại phân phối, sử dụng sản phẩm bao bì thân thiện môi trường (con số này đạt 100% vào năm 2030). Đến năm 2030, giảm 7 - 10% mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu của các ngành sản xuất, như dệt may, da giày, rượu bia nước giải khát, chế biến thủy sản và một số ngành sản xuất khác.

UBND tỉnh đề ra các nhiệm vụ chủ yếu để thực hiện đạt mục tiêu nêu trên như: tiếp tục thực hiện mục tiêu đảm bảo mô hình SX&TDBV tại phụ lục Quyết định số 3804/QĐ-UBND ngày 19.12.2018 của UBND tỉnh; tuyên truyền, nâng cao nhận thức về SX&TDBV; quản lý, khai thác và sử dụng bền vững tài nguyên, phát triển nhiên liệu, nguyên vật liệu có thể tái tạo, tái sinh; thúc đẩy sản xuất sạch hơn, sản xuất các sản phẩm thân thiện môi trường, áp dụng mô hình, liên kết bền vững theo chuỗi sản phẩm; phát triển hệ thống phân phối, xuất nhập khẩu, phát triển thị trường bền vững; thúc đẩy kinh tế tuần hoàn với chất thải; phát triển khoa học công nghệ thúc đẩy SX&TDBV…