Phân bổ hơn 296 tỷ đồng từ nguồn thu tiền sử dụng đất

CHÂU NỮ |

(QNO) - Hôm qua 15.9, UBND tỉnh quyết định phân bổ nguồn thu tiền sử dụng đất 6 tháng đầu năm 2020 với tổng số tiền hơn 296,7 tỷ đồng.

Theo đó, trích 20% quỹ phát triển đất (hơn 58,8 tỷ đồng) và trích 10% thực hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai (hơn 29,4 tỷ đồng) theo Khoản 3, Điều 5 Quyết định số 4123/QĐ-UBND ngày 18.12.2019 của UBND tỉnh về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Cấp lại hơn 156 tỷ đồng cho UBND các huyện, thị xã, thành phố theo Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND ngày 19.7.2018 của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số cơ chế đối với Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn và Núi Thành đến năm 2020. Trong đó, cấp cho TP.Tam Kỳ hơn 181 triệu đồng, Điện Bàn hơn 153,4 tỷ đồng, Núi Thành hơn 2,4 tỷ đồng.

Phần còn lại (hơn 52,3 tỷ đồng) của ngân sách tỉnh được sử dụng để chi đầu tư, trong đó, UBND tỉnh đã bố trí chi trong dự toán đầu năm 2020 là 50 tỷ đồng.

TAGS