Phê duyệt kết quả kiểm kê đất đai năm 2019

AN BÌNH |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 2882/QĐ-UBND phê duyệt kết quả kiểm kê đất đai năm 2019 trên địa bàn tỉnh thực hiện theo Chỉ thị số 15/CT-TTg (ngày 17.6.2019) của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

Tổng diện tích tự nhiên của Quảng Nam là 1.057.486ha, trong đó nhóm đất nông nghiệp 947.485ha (chiếm 89,6%), nhóm đất phi nông nghiệp 96.548ha (9,13%), nhóm đất chưa sử dụng 13.453ha (1,27%).

UBND tỉnh yêu cầu số liệu kiểm kê đất đai năm 2019 của tỉnh và các đơn vị hành chính cấp huyện, xã đã được xác định trong kiểm kê được sử dụng thống nhất trong phạm vi tỉnh. Sở Tài nguyên - môi trường và UBND các cấp có trách nhiệm tổ chức thống kê đất đai hằng năm để cập nhật những thay đổi trong quá trình sử dụng; tổ chức công bố công khai, cung cấp số liệu kết quả kiểm kê đất đai để khai thác sử dụng có hiệu quả, đúng quy định pháp luật.

Theo đó, số liệu kiểm kê đất đai năm 2019 được thống nhất sử dụng làm căn cứ để các sở, ban ngành và UBND các cấp nghiên cứu hoạch định các chủ trương, chính sách bảo đảm mục tiêu phát triển bền vững; tính toán các chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; làm căn cứ cho việc lập quy hoạch kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, số liệu kiểm kê đất đai này được sử dụng làm số liệu chính thức về đất đai, diện tích các loại đất trên phạm vi toàn tỉnh và các đơn vị hành chính để sử dụng trong quản lý nhà nước về đất đai; làm cơ sở cho việc đề xuất cơ chế, chính sách, biện pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

TAGS