Miễn, giảm thuế tài nguyên đối với hoạt động khai thác hải sản xa bờ

;
Thứ Năm, 25/05/2006, 09:21 [GMT+7]

Chủ sở hữu phương tiện khai thác hải sản xa bờ đang trong thời gian được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế, nếu bán phương tiện đánh bắt cho người khác thì người bán và người mua phương tiện có trách nhiệm đăng ký, khai báo với cơ quan thuế biết và xác nhận. Trường hợp này người mua phương tiện chỉ được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế trong thời gian còn lại, sau khi đã trừ thời gian ưu đãi mà chủ phương tiện trước đây đã hưởng. Nếu có sự thay đổi chủ sở hữu phương tiện mà không có bản khai báo, đăng ký việc thay đổi, xác nhận của cơ quan có thẩm quyền theo quy định nêu trên thì không thuộc đối tượng được xét miễn, giảm thuế tài nguyên.

P.V

.
.
.
.
.