Đảm bảo tính khả thi trong xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách năm 2019

;
Thứ Năm, 07/06/2018, 09:41 [GMT+7]

UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Chỉ thị yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể và chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tổ chức đánh giá tình hình ước thực hiện kế hoạch và dự toán năm 2018. Trong đó lưu ý phân tích các tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và thực hiện các giải pháp theo chủ trương của Chính phủ, các bộ, ngành và của tỉnh, nhất là một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 theo Quyết định số 4289/QĐ-UBND ngày 7.12.2017 và các chương trình hành động của UBND tỉnh về thực hiện các nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy và các văn bản chỉ đạo, điều hành có liên quan.

UBND tỉnh yêu cầu, kế hoạch và dự toán năm 2019 phải bám sát mục tiêu, định hướng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2019 - 2021, lồng ghép khai thác có hiệu quả các nguồn lực tại chỗ. Bên cạnh đó, phải bảo đảm tính công khai, minh bạch, công bằng, hiệu quả; tăng cường trách nhiệm giải trình trong xây dựng kế hoạch và phân bổ các nguồn lực. UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và đầu tư chủ trì căn cứ các quy định, hướng dẫn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành trung ương, chỉ đạo của UBND tỉnh, khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể báo cáo đánh giá phân tích tình hình ước thực hiện kế hoạch năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 (bao gồm kế hoạch đầu tư công) theo đúng yêu cầu về nội dung, trình tự và tiến độ.

CHÂU NỮ
 

.
.
.
.
.