Sắp xếp lại nuôi trồng thủy sản ở vùng đông

Q.VIỆT |

Chiều 13.11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì buổi làm việc của UBND tỉnh với Sở NN&PTNT, các địa phương ven biển về định hướng sắp xếp nuôi trồng thủy sản ở vùng đông của tỉnh (giai đoạn 2019 - 2030).

Theo Quyết định số 2896/QĐ-UBND ngày 12.8.2016 của UBND tỉnh, diện tích nuôi trồng thủy sản của tỉnh là 2.988ha (vùng triều 2.712ha, nuôi tôm trên cát 186ha). Sau khi loại bỏ phần diện tích chồng lấn với quỹ đất quy hoạch đô thị, khu phi thuế quan và diện tích điều chỉnh quy hoạch của Khu kinh tế mở Chu Lai là 698ha, diện tích quy hoạch nuôi thủy sản Quảng Nam đến năm 2030 còn hơn 2.300ha, trong đó nuôi tôm trên cát là 118ha, nuôi tôm vùng triều 2.182ha và 20,67ha diện tích sản xuất giống thủy sản. Theo ý kiến của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh, đối với 698ha nuôi tôm không còn nằm trong quy hoạch, ngành nông nghiệp và các địa phương ven biển vẫn để các hộ dân nuôi thủy sản cho đến khi có dự án đầu tư mới thu hồi đất theo quy định. Tuy nhiên, các địa phương không được tiếp tục gia hạn cho thuê đất đối với các hộ nuôi tôm trên cát; ngành điện lực không được ký hợp đồng cấp điện mới phục vụ nuôi tôm của nông hộ. Đối với các diện tích nuôi thủy sản đã được quy hoạch, ngành chức năng và địa phương cần tăng cường quản lý, chỉ đạo sản xuất giúp nông hộ nuôi thủy sản thành công và khống chế ô nhiễm môi trường, tác động xấu đến các hoạt động kinh tế - xã hội khác.

Q.VIỆT