Triển khai các giải pháp tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp bị tác động bởi Covid-19

AN BÌNH |

(QNO) - Ngày 13.1, UBND tỉnh ra Quyết định 128/QĐ-UBND ban hành kế hoạch triển khai các giải pháp nhằm tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp bị tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 phù hợp với trạng thái “bình thường mới”, vượt qua khó khăn, nhanh chóng khôi phục sản xuất.

Kế hoạch tập trung vào những mục tiêu, giải pháp chủ yếu như tài chính, tín dụng; hỗ trợ người lao động mất việc; thay đổi thị trường, chuyển đổi sang phương thức giao dịch điện tử; tăng cường sử dụng nguyên liệu đầu vào trong nước; đổi mới phương thức thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp; đẩy mạnh giải ngân đầu tư công; đồng thời cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị liên quan thuộc tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương triển khai thực hiện đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra; định kỳ hằng tháng báo cáo tình hình triển khai thực hiện và các vấn đề phát sinh về Sở Kế hoạch và đầu tư trước ngày 25 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Sở Kế hoạch và đầu tư chủ trì theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tại kế hoạch này, báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh vào các phiên họp UBND tỉnh thường kỳ; đồng thời đề xuất UBND tỉnh các giải pháp bổ sung, điều chỉnh kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế.

TAGS