Đề nghị Công ty CP Thái Việt Swine cải tạo hệ thống xử lý nước thải đúng cam kết

VĂN PHIN |

Sở TN&MT vừa có văn bản đề nghị Công ty CP Thái Việt Swine thực hiện cải tạo hệ thống xử lý nước thải dự án “Trang trại chăn nuôi heo nái sinh sản” tại xã Tam Mỹ Tây (huyện Núi Thành) đúng thời gian cam kết (từ ngày 10.8 đến 30.9.2020), đảm bảo an toàn về môi trường, tuyệt đối không được phép xả nước thải chưa qua xử lý hoặc xử lý chưa đủ quy chuẩn ra môi trường.

Sau khi hoàn thành việc cải tạo hệ thống xử lý nước thải, công ty thực hành vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án theo đúng quy định tại Điều 16b, Nghị định 18/2015 của Chính phủ “quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường”. UBND tỉnh cũng đề nghị UBND huyện Núi Thành, UBND xã Tam Mỹ Tây theo dõi, giám sát quá trình cải tạo hệ thống xử lý nước thải của Công ty CP Thái Việt Swine, kịp thời xử lý hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về môi trường.