Hơn 375 tỷ đồng quản lý chất thải rắn đến năm 2025

C.N |

UBND tỉnh vừa phê duyệt đề án quản lý chất thải rắn của tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và giao Sở Tài nguyên và môi trường chủ trì lập đề án. 

Đề án đặt mục tiêu đến năm 2022 mỗi huyện, thị xã, thành phố phải hình thành mặt bằng sạch ít nhất 1 khu xử lý chất thải rắn tập trung để xử lý chất thải trên địa bàn. Đến năm 2025, 95% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị, 90% chất thải rắn phát sinh được thu gom và xử lý đảm bảo môi trường; tỷ lệ này đến năm 2030 tương ứng là 100%, 95%.

Đồng thời, đến năm 2025, 95% lượng chất thải rắn y tế không nguy hại và nguy hại phát sinh tại các cơ sở y tế, bệnh viện được thu gom và xử lý đảm bảo môi trường; sử dụng 100% túi ny lông thân thiện với môi trường tại các trung tâm thương mại, siêu thị phục vụ mục đích sinh hoạt thay thế túi ny lông khó phân hủy…

Về phân loại chất thải rắn, theo đề án này, UBND tỉnh sẽ phê duyệt đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn để thực hiện. Đối với chất thải rắn công nghiệp và y tế, việc phân loại chất tại nguồn là bắt buộc đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp và cơ sở y tế.

Về thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, khu vực đô thị chủ yếu thu gom trực tiếp từ các hộ gia đình và một phần thực hiện trung chuyển đến khu xử lý chất thải rắn tập trung. Khu vực nông thôn, UBND xã thành lập các tổ hợp tác thu gom đến điểm tập kết để vận chuyển cơ giới đến các khu xử lý tập trung… Nguồn kinh phí thực hiện đề án nêu trên đến năm 2025 hơn 375 tỷ đồng; giai đoạn 2026 – 2030 hơn 1.079 tỷ đồng. Tổng diện tích quy hoạch các khu xử lý chất thải rắn giai đoạn 2020 – 2030 trên địa bàn tỉnh gần 170ha.