Khảo sát thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường nước, đất, không khí, quản lý chất thải

AN BÌNH |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường nước, đất, không khí, quản lý chất thải trên địa bàn Quảng Nam năm 2020.

Việc điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường nước, đất, không khí, quản lý chất thải trên địa bàn tỉnh nhằm kịp thời đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành. Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện pháp luật về bảo vệ môi trường nước, đất, không khí, quản lý chất thải nhằm nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật.

Các nội dung điều tra, khảo sát thực hiện theo quy định tại Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10, Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23.7.2012 của Chính phủ và Điều 1, Điều 2, Điều 3, Điều 4, Điều 5 Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15.5.2014 của Bộ Tư pháp, với hình thức thông qua phiếu khảo sát gửi đến các tổ chức, cá nhân được lựa chọn khảo sát.

Kế hoạch điều tra, khảo sát này thực hiện đối với một số đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Tài nguyên và môi trường; một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan, thực hiện trong quý III.2020.

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của kế hoạch này. Xây dựng mẫu phiếu điều tra, khảo sát; đồng  thời tiếp nhận, tổng hợp, đánh giá và xử lý các thông tin về tình hình thi hành pháp luật do các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân cung cấp. Tổng hợp kết quả, số liệu, xây dựng báo cáo kết quả điều tra, khảo sát báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp theo quy định.