Nước thải y tế ảnh hưởng đến chất lượng nước sông Bến Ván

TRÚC VĂN |

Theo báo cáo của Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Núi Thành, kết quả quan trắc nước thải đầu ra của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam (tại xã Tam Hiệp) có các thông số BOD5, COD và Coliform vượt giới hạn cho phép của quy chuẩn tại một số thời điểm và không ổn định.

Riêng thông số Amoni vượt phần lớn các đợt quan trắc các năm. Như vậy, nước thải y tế sau xử lý sẽ làm gia tăng nồng độ chất dinh dưỡng, chất hữu cơ, vi sinh trong môi trường nước sông, nhất là khi có xảy ra sự cố từ trạm xử lý nước thải.

Được biết, nước thải y tế trên địa bàn huyện Núi Thành phát sinh chủ yếu từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam. Nước thải sau xử lý được dẫn xả ra sông Bến Ván, gây những tác động nhất định đến chất lượng nước sông tại khu vực. 

TAGS