Tăng cường quản lý nhà nước lĩnh vực khoáng sản

C.N |

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 5710/UBND-KTN chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và lĩnh vực khác có liên quan trên địa bàn tỉnh. 

Theo đó, yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh liên quan đến công tác quản lý cát, sỏi lòng sông; công tác quản lý, bảo vệ rừng và tài nguyên khoáng sản. Công văn của UBND tỉnh nêu rõ: kiên quyết xử lý trách nhiệm người đứng đầu địa phương có địa bàn hoạt động khai thác khoáng sản trái phép kéo dài mà không xử lý, gây hậu quả nghiêm trọng.

UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương lập, trình UBND tỉnh phê duyệt phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh. Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan và chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiên quyết xử lý theo quy định đối với các tổ chức, cá nhân hành vi vi phạm trong khai thác, vận chuyển khoáng sản trái pháp luật.

TAGS