Triển khai kế hoạch hành động REDD+ giai đoạn 2020 - 2030

Q.VIỆT |

Hôm qua 6.10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì hội thảo Khởi động và triển khai kế hoạch hành động REDD+ Quảng Nam giai đoạn 2020 - 2030.

UBND tỉnh đã công bố Kế hoạch hành động giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng, suy thoái rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn và nâng cao trữ lượng các bon rừng (REDD+) giai đoạn 2020 - 2030. Kế hoạch hành động REDD+ được Dự án Trường Sơn Xanh của USAID hỗ trợ xây dựng từ năm 2017, được hoàn thiện sau khi tham vấn các sở, ngành liên quan.

Theo đó, quản lý hiệu quả, bền vững các diện tích rừng hiện có, đặc biệt là rừng tự nhiên; phục hồi rừng, tăng độ che phủ, chất lượng rừng; giảm phát thải và hấp thụ 1,6 triệu tấn CO2/năm; gia tăng nguồn thu để đầu tư vào lâm nghiệp, phát triển sinh kế địa phương... Hội thảo đã trình bày dự án kinh doanh tín chỉ các bon rừng Quảng Nam giai đoạn 2020 - 2030, đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép Quảng Nam kinh doanh tín chỉ các bon rừng ra thị trường thế giới. 

TAGS