Triển khai kế hoạch về quản lý rác thải nhựa đại dương

TRÚC VĂN |

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch hành động về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030. 

Theo đó, mục tiêu cụ thể đến năm 2025 phấn đấu giảm thiểu 50% rác thải nhựa trên biển và đại dương; 50% ngư lưới cụ khai thác thủy sản bị vứt bỏ được thu gom; 90% các khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch và dịch vụ du lịch khác ven biển không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ny lon khó phân hủy; bảo đảm tối thiểu một năm 2 lần phát động tổ chức chiến dịch thu gom, làm sạch các bãi tắm biển trên toàn tỉnh, Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm không còn rác thải nhựa.

Thực hiện việc quan trắc hàng năm và định kỳ 5 năm một lần đánh giá hiện trạng rác thải nhựa đại dương tại khu vực lưu vực cửa sông Vu Gia – Thu Bồn và 2 xã đảo Tân Hiệp, Tam Hải. Đến năm 2030 giảm thiểu 75% rác thải nhựa trên biển và đại dương; 100% ngư lưới cụ khai thác thủy sản bị mất hoặc vứt bỏ trên biển được thu gom; 100% các khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch và dịch vụ du lịch khác ven biển không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ny lon khó phân hủy; mở rộng quan trắc hàng năm...