UBND tỉnh chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp xử lý rác thải, bảo vệ môi trường

T.B (tổng hợp) |

UBND tỉnh vừa có báo cáo trả lời ý kiến cử tri sau Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa IX về vấn đề môi trường.

Cử tri huyện Núi Thành đề nghị giải quyết dứt điểm vấn đề ô nhiễm môi trường tại khu chứa và xử lý rác thải Bích Nam (xã Tam Xuân 2) và Hóc Bứa (xã Tam Nghĩa). Đồng thời xây dựng thêm các khu xử lý rác để giảm tải rác tập trung về một địa phương; giải quyết tình trạng môi trường tự nhiên bị ô nhiễm nặng từ việc xả thải các nguồn nước thải từ một số nhà máy, công ty, xí nghiệp (nhất là các công ty sản xuất gần khu dân cư) và nuôi tôm chân trắng tại một số địa phương.

UBND tỉnh đã có Thông báo số 69/TB-UBND ngày 3.3.2020: chỉ đạo Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Nam tập trung khắc phục ngay các phát sinh trong công tác xử lý rác thải mà nhân dân phản ánh, thường xuyên giám sát và xử lý rác thải đúng quy trình. Giao Sở TN-MT chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương tổ chức kiểm tra công tác bảo vệ môi trường khu xử lý rác thải Tam Xuân 2 để thông tin kịp thời cho nhân dân; giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh khẩn trương hoàn thiện các thủ tục bàn giao đưa vào sử dụng công trình cải tạo nâng cấp các hạng mục về môi trường của khu xử lý để kịp vận hành khu xử lý rác thải.

Đến nay khu xử lý rác thải Tam Xuân 2 hoạt động bình thường. Sở TN-MT đã kiểm tra và lấy mẫu phân tích về không khí, nước thải sau hệ thống xử lý. Kết quả phân tích các chỉ tiêu đạt quy chuẩn trước khi thải ra ngoài (tại Thông báo số 247/TB-STNMT ngày 21.4.2020 của Sở TN-MT) và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đã bàn giao các hạng mục công trình về nước thải cho Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Nam vận hành. Ngoài ra, UBND xã Tam Xuân 2 cũng thành lập tổ giám sát (trong đó quy định rõ trách nhiệm và các chế độ có liên quan) giám sát chất lượng xử lý tại khu xử lý rác thải Tam Xuân 2. Khu xử lý rác thải này sẽ đóng cửa vào cuối năm 2020 theo chỉ đạo tại Thông báo số 159/TB-UBND ngày 30.4.2020 của UBND tỉnh.

Về đề nghị xây dựng thêm các khu xử lý rác để giảm tải rác tập trung về một địa phương: UBND tỉnh đã có Công văn số 5626/UBND-KTN ngày 23.9.2019 và Công văn số 423/UBND-KTN ngày 22.1.2020 yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố phải đầu tư khu xử lý rác thải để chủ động giải quyết rác thải tại địa phương theo Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27.12.2016 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 6 (khóa XXI) về quản lý bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025.

Về đề nghị giải quyết tình trạng môi trường tự nhiên bị ô nhiễm nặng từ việc xả thải các nguồn nước thải từ một số nhà máy, công ty, xí nghiệp (nhất là các công ty sản xuất gần khu dân cư) và nuôi tôm chân trắng tại một số địa phương: Nội dung kiến nghị của cử tri còn mang tính chung chung, chưa cụ thể khu vực bị ô nhiễm. Do đó, UBND tỉnh đề nghị UBND huyện Núi Thành kiểm tra, tham mưu giải quyết và giao Sở TN-MT chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành liên quan và địa phương tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về môi trường theo thẩm quyền; thường xuyên tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý về UBND tỉnh theo dõi.