22 tỷ đồng phát triển hạ tầng nông thôn

VĂN SỰ |

Ông Lê Tấn Trung - Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn cho biết, năm 2012, bằng nhiều nguồn vốn huy động, Quế Sơn đã đầu tư tổng cộng 22 tỷ đồng để xây dựng hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và dân sinh. Với số tiền trên, các đơn vị liên quan đã tiến hành bê tông hóa 23km đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa gần 4km kênh mương trọng yếu. Nhờ vậy, việc đi lại và sản xuất của nhân dân thuận lợi hơn trước rất nhiều.

VĂN SỰ