Ban hành quy định hỗ trợ thực hiện chính sách bảo vệ, phát triển đất trồng lúa

T.Nguyên |

(QNO) - UBND tỉnh vừa quyết định ban hành quy định tạm thời định mức chi hỗ trợ địa phương sản xuất lúa để thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất lúa theo Nghị định của Chính phủ, đồng thời yêu cầu Sở Tài chính, Sở NN&PTNT theo dõi, hướng dẫn, giám sát các địa phương triển khai thực hiện.

Theo đó, định mức chi đầu tư xây dựng và duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, trong đó ưu tiên đầu tư thủy lợi; giao thông nông thôn; kiên cố hóa kênh mương; hạ tầng làng nghề ở nông thôn; hạ tầng nuôi trồng thủy sản và các nội dung đầu tư khác liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn là 70% tổng dự toán kinh phí hỗ trợ. Còn lại 30% chi hỗ trợ các hoạt động khuyến nông giúp các hộ và tổ chức tiếp cận các dịch vụ, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao nhận thức và áp dụng vào kế hoạch đã được xác định để phát triển sản xuất và ngành nghề nông thôn trên địa bàn xã; hỗ trợ xây dựng và phổ biến nhân rộng mô hình sản xuất mới có hiệu quả và ngành nghề nông thôn. Riêng đối với huyện, thành phố được phân bổ kinh phí theo định mức diện tích đất sản xuất trồng lúa dưới 200 triệu đồng được thực hiện 100% cho nội dung này.

T.Nguyên