Đại Lộc: Trên 3.000ha đất có giá trị sản xuất đạt hơn 80 triệu đồng/ha

NHẬT DUY |

(QNO) - Huyện Đại Lộc tập trung ưu tiên phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng bền vững. Trong đó, tập trung chỉ đạo các địa phương hoàn chỉnh đề án sản xuất trên cơ sở xác định nhóm cây, con, ngành nghề lợi thế của từng địa phương; tổ chức thực hiện dồn điền đổi thửa; thiết kế lại hệ thống giao thông, thủy lợi; đẩy mạnh cơ giới hóa…

Đến nay, toàn huyện thực hiện được trên 3.000ha đất có giá trị sản xuất đạt trên 80 triệu đồng/ha/năm, trong đó có 2.118ha đạt 80 - 150 triệu đồng/ha và 882ha đạt trên 150 triệu đồng/ha. Xây dựng cánh đồng sản xuất rau xanh theo tiêu chuẩn VietGAP với diện tích trên 23ha tại xã Đại An gắn với thương hiệu rau Bàu Tròn và 6ha tại thôn 10 xã Đại Cường. Ngoài ra đã nhân rộng mô hình thành nhiều vùng chuyên sản xuất rau ở các xã Đại Nghĩa, Đại Minh, Đại Phong, Đại Thắng... với diện tích quy hoạch 120ha mang lại hiệu quả kinh tế cao.

NHẬT DUY