Duy Xuyên thắng lớn vụ đông xuân

Hoàng Thơ |

Vụ đông xuân này, huyện Duy Xuyên gieo sạ 3.750ha lúa cùng với diện tích các loại cây hoa màu, cây công nghiệp ngắn ngày. Trong đó, năng suất lúa bình quân ước đạt 63,5 tạ/ha, tăng 5 tạ/ha; bắp đạt 62 tạ/ha, tăng 4 tạ/ha; đậu phụng đạt 25 tạ/ha, tăng 3 tạ/ha so với kế hoạch và cao nhất so với từ trước đến nay. Các loại cây trồng khác như thuốc lá, đậu cô ve, ớt đều cho năng suất khá. Việc đưa vào sản xuất theo kỹ thuật “3 giảm, 3 tăng” tại 5 cánh đồng mẫu lớn với tổng diện tích 252ha lúa đạt hiệu quả cao. Với nghề biển, ngư dân đánh bắt được trên 1.100 tấn hải sản, tăng 10% so với cùng kỳ, trong đó hải sản xuất khẩu chiếm 371 tấn.

Hoàng Thơ