Gần 35 tỷ đồng thực hiện các công trình chống hạn

BẢO NGUYÊN |

(QNO) - Tin từ UBND tỉnh, tổng diện tích gieo trồng cây trong năm 158 nghìn héc ta. Dự báo vụ đông xuân, ngoài diện tích khô hạn của lúa nước trời, dự kiến có khoảng 430ha đất sản xuất của các huyện trung du, miền núi có khả năng xảy ra hạn vào cuối vụ đông xuân; trong đó Quế Sơn 30ha, Tiên Phước 115ha, Phước Sơn 15ha, Tây Giang 33ha, Nam Trà My 55ha, Bắc Trà My 96ha, Đông Giang 42ha, Hiệp Đức 45ha. Riêng vụ hè thu, theo báo cáo của các địa phương và Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Quảng Nam, dự báo diện tích sản xuất nông nghiệp có khả năng xảy ra khô hạn khoảng gần 11.000ha, trong đó lúa chủ động nước 10.600ha, màu 400ha.

Trước tình hình nêu trên, UBND tỉnh yêu cầu UBND các cấp xây dựng phương án chống hạn cụ thể trên địa bàn; củng cố kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống hạn năm 2014 để theo dõi, chỉ đạo thực hiện kịp thời các biện pháp chống hạn có hiệu quả. Đồng thời, tăng cường theo dõi diễn biến thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng và dự báo của cơ quan Khí tượng thủy văn để kịp thời triển khai các giải pháp chống hạn, chống nhiễm mặn thích hợp, giảm thiểu thiệt hại cho sản xuất do hạn hán gây ra... Tổng kinh phí thực hiện các công trình chống hạn năm 2014 gần 35 tỷ đồng.

 Theo nhận định của Trung tâm Khí tượng thủy văn Quảng Nam, lượng mưa phổ biến từ tháng 3 đến tháng 5.2014 thấp hơn trung bình nhiều năm, lượng mưa này không có khả năng cải thiện lượng nước bổ sung phục vụ sản xuất.

BẢO NGUYÊN