Gần 6,3 tỷ đồng kiên cố hóa 7,16km kênh mương

                                   C.T |

Năm 2013, Điện Bàn đã triển khai chương trình thủy lợi hóa đất màu bằng việc xây dựng đường dây điện trung, hạ thế có chiều dài 2,44km, tưới được diện tích 40ha với tổng kinh phí đầu tư gần 1,7 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh hỗ trợ 500 triệu đồng, huyện hỗ trợ 512 triệu đồng và địa phương đầu tư 674 triệu đồng. Thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương, toàn huyện tiếp tục đổ bê tông được 7,16km để tưới cho diện tích 573ha. Tổng nguồn vốn triển khai gần 6,3 tỷ đồng; trong đó ngân sách tỉnh và huyện hỗ trợ 4,707 tỷ đồng, vốn địa phương bỏ ra gần 1,6 tỷ đồng. Công trình thủy lợi nhỏ (đầu mối trạm bơm điện) được đầu tư nâng cấp 3 trạm, tổng diện tích tưới 460ha với tổng kinh phí đầu tư 8,467 tỷ đồng (vốn ngân sách tỉnh 7 tỷ đồng).          

                                   C.T