Hỗ trợ nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

VĂN SỰ - ĐOÀN ĐẠO |

Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 61 Trung ương vừa tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân giai đoạn 2010 - 2020” và Quyết định 673/QĐ-TTg của Thủ tướng.

Qua 10 năm thực hiện, đề án đã giúp phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi trở thành tâm điểm trong đời sống kinh tế - xã hội ở nông thôn. Theo báo cáo, đề án cũng tạo việc làm tại chỗ cho hơn 11 triệu lao động; giúp cho hơn 1 triệu hộ nghèo có thêm nguồn lực để phát triển sản xuất, 100 nghìn hộ nông dân thoát nghèo, góp phần nâng cao thu nhập cho cư dân ở nông thôn từ mức 9,15 triệu đồng/người (năm 2008) lên mức 35,88 triệu đồng/người (năm 2018).

Riêng tại Quảng Nam, đề án đã nâng cấp Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ nông dân khoảng 23 tỷ đồng đủ khả năng đáp ứng công tác đào tạo nghề cho 25 nghìn lao động nông thôn và xuất khẩu lao động; phối hợp với Công ty Phân bón Bình Điền cung ứng phân bón trả chậm cho nông dân nghèo, cận nghèo tại 14 địa phương, sản lượng 5.000 tấn mỗi năm; xây dựng địa điểm trưng bày, quảng bá sản phẩm OCOP; giúp 7.500 lượt hộ vay vốn…