Khẩn trương báo cáo kết quả thực hiện dồn điền đổi thửa

TRÚC VĂN |

Sở Tài nguyên và môi trường vừa có văn bản đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương rà soát, tổng hợp và lập báo cáo tình hình thực hiện công tác dồn điền đổi thửa, tích tụ tập trung đất đai phục vụ sản xuất nông nghiệp gửi về sở trước ngày 30.10.2020 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Nội dung báo cáo phải thể hiện rõ công tác đo đạc, chỉnh lý biến động, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc chỉnh lý trang 4 của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũ sau dồn điền đổi thửa đến thời điểm hiện tại; tình hình tích tụ tâp trung đất đai phục vụ sản xuất nông nghiệp thời gian qua; đồng thời nêu rõ thuận lợi, khó khăn trong công tác dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất phục vụ sản xuất nông nghiệp; kiến nghị và đề xuất các giải pháp thực hiện cho thời gian đến.

TAGS