Khuyến khích phát triển nông nghiệp hữu cơ

TRIÊU NHAN |

(QNO) - Bộ NN&PTNT vừa dự thảo nghị định về sản xuất nông nghiệp hữu cơ, trong đó đề xuất chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp hữu cơ với hai chính sách ưu tiên quan trọng. Đó là ưu tiên kinh phí khoa học, khuyến nông để thực hiện đề tài, dự án khuyến nông (giống kháng sâu bệnh, phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh học, thuốc thảo mộc) và hỗ trợ chính sách ưu tiên đối với cơ sở sản xuất sản phẩm hữu cơ hoặc vật tư đầu vào phục vụ cho sản xuất hữu cơ. 

Bộ cũng đề xuất một số chính sách đặc thù hỗ trợ hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, nhóm hộ sản xuất sản phẩm hữu cơ. Cụ thể, ngân sách nhà nước sẽ đầu tư 100% cho việc xác định các vùng, khu vực đủ điều kiện sản xuất hữu cơ: điều tra cơ bản, khảo sát địa hình, phân tích mẫu đất, mẫu nước do cấp có thẩm quyền phê duyệt; tập huấn sản xuất nông nghiệp hữu cơ; xây dựng mô hình sản xuất hữu cơ theo TCVN: chi phí giống kháng sâu bệnh, phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh học đối với mô hình trồng trọt; xây dựng mô hình chi phí giống, thức ăn hữu cơ, thuốc thú y được phép sử dụng đối với mô hình chăn nuôi, thủy sản theo định mức kinh tế kỹ thuật do Bộ NN&PTNT ban hành.

Theo quy định, vùng, khu vực đủ điều kiện sản xuất hữu cơ phải nằm trong quy hoạch, kế hoạch phát triển đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc được UBND cấp có thẩm quyền chấp thuận nếu chưa có quy hoạch, kế hoạch được duyệt; có cam kết đầu tư vốn đối ứng để thực hiện các hạng mục trong dự án được duyệt (ngoài phần hỗ trợ của ngân sách nhà nước) mới được hỗ trợ. Cơ chế hỗ trợ được đề xuất như sau gồm: ngân sách trung ương hỗ trợ các dự án do cơ quan trung ương thực hiện; dự án thực hiện ở địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn; hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách địa phương đối với những địa phương chưa cân đối được ngân sách; ngân sách địa phương hỗ trợ các dự án do tổ chức, cá nhân tại địa phương thực hiện, trừ các địa phương được ngân sách trung ương hỗ trợ…

TRIÊU NHAN