Mở rộng diện tích trồng cao su ở huyện Phước Sơn, Núi Thành và Bắc Trà My

T.LỘ |

UBND tỉnh vừa thống nhất chủ trương cho phép Công ty TNHH một thành viên Cao su Quảng Nam tiến hành khảo sát, mở rộng diện tích trồng cao su tại các huyện Phước Sơn, Núi Thành và Bắc Trà My. Theo đó, Công ty Cao su Quảng Nam được phép khảo sát, mở rộng đối với những diện tích rừng trồng và đất trống thuộc quy hoạch là rừng sản xuất tại các xã Phước Hiệp (tiểu khu 645, 653, 667, 669, 670, 671, 672), Phước Hòa (tiểu khu 640, 648, 649, 654), Phước Xuân (tiểu khu 622, 630, 631) của huyện Phước Sơn; tại các xã Tam Trà, Tam Mỹ Tây, Tam Thạnh, Tam Sơn của huyện Núi Thành và tại các xã Trà Kót, Trà Tân, Trà Bui của huyện Bắc Trà My.

Đến nay, Công ty Cao su Quảng Nam đã trồng và quản lý hơn 5.410ha cao su trên địa bàn Quảng Nam, trong đó diện tích cao su khai thác là 1.983ha; cao su kiến thiết cơ bản 2.545 ha; cao su trồng mới 802ha và cao su tái canh 80ha. Trong năm 2013, công ty đã khai thác được 2.437 tấn mủ cao su, trong đó đã chế biến 2.437 tấn, tổng doanh thu đạt 117,6 tỷ đồng, thu nhập bình quân của công nhân cao su đạt 4,2 triệu đồng/người/tháng.

T.LỘ