Nhiều hồ thủy lợi, thủy điện thiếu nước

BẢO NGUYÊN |

(QNO) - Hiện nay, tổng nguồn nước tại các hồ chứa thủy lợi vừa và lớn trên địa bàn tỉnh tích đạt hơn 77% dung tích hữu ích, thiếu hơn 156 triệu mét khối.

Trong đó, có 7 hồ tích đầy nước gồm Đá Vách, Nước Rôn, Phú Lộc, Thạch Bàn, Khe Tân, Trung Lộc và Hương Mao; 4 hồ (Phước Hà, Vĩnh Trinh, An Long, Hố Giang) tích đạt trên 70% dung tích hữu ích; 3 hồ (Phú Ninh, Thái Xuân, Cao Ngạn) tích đạt xấp xỉ 50% dung tích hữu ích; 3 hồ tích đạt thấp hơn 50% dung tích hữu ích là Đông Tiễn, Việt An, Cây Thông. Chỉ có 15 hồ chứa nhỏ do địa phương quản lý tích đầy nước, hơn 20 hồ mực nước thấp.

Đối với các hồ thủy điện, nguồn nước thủy điện Sông Tranh 2 đã tích 74,89%, thiếu hơn 131 triệu mét khối so với dung tích hữu ích. Trong khi đó, lưu vực sông Vu Gia chỉ có hồ chứa thủy điện Đăk Mi 4 tích cơ bản đảm bảo, đạt hơn 73% dung tích hữu ích. Tổng dung tích 3 hồ chứa thủy điện A Vương, Sông Bung 4 và Đăk Mi 4 tích đạt 48,67%, thiếu hụt hơn 338 triệu mét khối nước so với dung tích hữu ích.

BẢO NGUYÊN