Phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn giai đoạn 2021 - 2025: Hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ là giải pháp hàng đầu

T.S |

Ngày 18.5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 314-KH/TU triển khai thực hiện Kết luận số 54-KL/TW, ngày 7.8.2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp chỉ đạo tổ chức quán triệt, tuyên truyền, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể, hiệu quả từng nội dung, nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong giai đoạn 2021 - 2025 sát với đặc điểm tình hình, yêu cầu nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị.

Kế hoạch đặt mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP ngành nông - lâm nghiệp, thủy sản bình quân giai đoạn 2021 - 2025 đạt 3,5%/năm; tỷ trọng chăn nuôi đạt hơn 40% trong cơ cấu nội bộ nông nghiệp; nâng độ che phủ rừng đạt hơn 61%. Tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 35%; tỷ trọng lao động trong nông nghiệp giảm còn dưới 34% vào năm 2025.

Đến 2025, nâng tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh lên 97%; nâng tỷ lệ chất thải rắn ở nông thôn được xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường lên 95%. Phát triển giao thông nông thôn, bê tông hóa đạt hơn 80% và đường huyện có nhựa, bê tông hóa hơn 90%; kiên cố hóa kênh mương loại III đạt hơn 70%.

Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 tăng ít nhất 2 lần so với năm 2020; tỷ lệ giảm nghèo bình quân ở các huyện nghèo đạt 3,5 - 4%/năm. Tỷ lệ người dân nông thôn tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%.

Đến năm 2025, có 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; trong đó, có ít nhất 30% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và ít nhất 10% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Phấn đấu đến năm 2025, toàn tỉnh có 9 huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới; trong đó, phấn đấu có ít nhất từ 1 - 2 huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới kiểu mẫu...

Để thực hiện đạt mục tiêu đề ra, ngoài đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, giải pháp quan trọng Ban Thường vụ Tỉnh ủy đặt lên hàng đầu là hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Trong đó, kịp thời thể chế hóa các quan điểm về đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai; xây dựng và ban hành mới các cơ chế, chính sách phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng đất nông - lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản...

Ngay trong năm 2020 phải kịp thời tổ chức rà soát, điều chỉnh, bổ sung, tích hợp, ban hành mới các cơ chế, chính sách liên quan đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn; chú ý các chính sách hết hiệu lực vào cuối năm 2020, các chính sách còn chồng chéo, hiệu lực, hiệu quả chưa cao, chưa đi vào cuộc sống. Ưu tiên nguồn lực để tập trung thực hiện các cơ chế, chính sách đã được ban hành, có tác động trực tiếp đến đời sống, sản xuất, văn hóa, xã hội và môi trường của người dân vùng nông thôn. Chú trọng các chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư, phát triển các khu - cụm công nghiệp, thương mại, dịch vụ ở các ngành có sử dụng nhiều lao động, thân thiện môi trường.

Trong thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị hóa nông thôn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, tổ chức thực hiện cho giai đoạn 2021 - 2025 một cách toàn diện, đi vào chiều sâu, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cư dân nông thôn. Xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, dự án phát triển sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp và ngành nghề nông thôn, đồng thời xác định đây là mục tiêu then chốt, có ý nghĩa quyết định trong thực hiện thành công xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị hóa nông thôn giai đoạn 2021 - 2025...