Phát triển thủy lợi và kiên cố kênh mương

Đông Phương |

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định triển khai thực hiện Nghị quyết số 61/2012/NQ-HĐND ngày 14.12.2012 của HĐND tỉnh khóa VIII về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 160/2010/NQ-HĐND ngày 22.4.2010 của HĐND tỉnh về tiếp tục phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi đất màu và kiên cố kênh mương trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2011-2015. Theo đó, mục tiêu giai đoạn 2013-2015 là đầu tư xây dựng 90 công trình thủy lợi nhỏ phục vụ tưới trên 1.500ha với tổng kinh phí khoảng 75 tỷ đồng (bình quân mỗi năm 25 tỷ đồng) và đầu tư xây dựng 65 công trình thủy lợi đất màu phục vụ tưới 650ha với tổng kinh phí khoảng 45 tỷ đồng (bình quân mỗi năm 15 tỷ đồng). Ngoài ra, đầu tư kiên cố 75km kênh loại II với tổng kinh phí khoảng 120 tỷ đồng và 180km kênh loại III với kinh phí khoảng 150 tỷ đồng.

Đông Phương