Phê duyệt danh mục dự án thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất

AN BÌNH |

(QNO) - Tại Quyết định 4008/QĐ-UBND (ngày 31.12.2020), UBND tỉnh phê duyệt danh mục các dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2021.

Dự án thu hồi đất gồm 1.490 danh mục với tổng diện tích 7.095,64ha. Trong đó, 1.229 danh mục sử dụng vốn ngân sách nhà nước với diện tích 3.813,16ha (đất chuyên trồng lúa nước 407,83ha, đất trồng lúa nước còn lại 74,22ha, đất rừng phòng hộ 76,32ha và đất rừng đặc dụng 18,9ha); 261 danh mục sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước với diện tích 3.282,48ha (đất chuyên trồng lúa nước 270,3ha, đất trồng lúa nước còn lại 43,86ha, đất rừng phòng hộ 43,48ha, không có đất rừng đặc dụng).

Dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng gồm 241 danh mục với tổng diện tích chuyển mục đích sử dụng đất 257,64ha (đất chuyên trồng lúa nước 156,41ha, đất trồng lúa nước còn lại 60,39ha, đất rừng phòng hộ 36,08ha và đất rừng đặc dụng 4,76ha). Trong đó, 184 danh mục sử dụng vốn ngân sách nhà nước với diện tích 187,04ha (đất chuyên trồng lúa nước 114,34ha, đất trồng lúa nước còn lại 38,59ha, đất rừng phòng hộ 29,35ha, đất rừng đặc dụng 4,76ha); 57 danh mục sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước với diện tích 70,6ha (đất chuyên trồng lúa nước 42,07ha, đất trồng lúa nước còn lại 21,8ha, đất rừng phòng hộ 6,73ha, không có đất rừng đặc dụng).

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và môi trường chủ trì, hướng dẫn các địa phương căn cứ danh mục, diện tích trên hoàn chỉnh hồ sơ kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trình UBND tỉnh phê duyệt và triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định Luật Đất đai. Phối hợp với các sở, ban ngành, đơn vị, địa phương kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng...

Sở NN&PTNT theo dõi, giám sát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp, đặc biệt là đất chuyên trồng lúa nước, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng ở các địa phương. Hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện thủ tục chuyển đổi rừng tự nhiên, sang mục đích khác đảm bảo quy định pháp luật.

TAGS