Tạo đà cho ngành chăn nuôi phát triển

B.L |

Giai đoạn 2014 - 2015, huyện Đại Lộc đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tạo đà cho ngành chăn nuôi phát triển. Cụ thể, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hộ nông dân xây dựng trang trại chăn nuôi có số lượng xuất chuồng hàng năm trên 1.000 con heo thịt/trại. Cùng với đó, huyện tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp tạo mối liên kết, duy trì phát triển trại chăn nuôi heo thịt có số lượng xuất chuồng 2.000 - 8.000 con/năm. Huyện cũng đã vận dụng cơ chế khuyến khích phát triển chăn nuôi (theo Quyết định số 35/QĐ-UBND tỉnh) nhằm hỗ trợ một số hộ nông dân phát triển chăn nuôi heo nái ngoại theo hướng chuyên dụng thịt, nhằm hướng tới phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa. Hiện toàn huyện có tổng đàn trâu bò 17.800 con, trong đó có trên 10.800 con bò lai; tổng đàn gia cầm là 686.500 con, trong đó có trên 200.000 gà nuôi lấy trứng theo dạng trang trại, gia trại.

B.L