Tập trung xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản trong Chương trình MTQG xây dựng NTM

M.L |

(QNO) - UBND tỉnh vừa có văn bản đề nghị các sở, ngành, địa phương tập trung xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản trong Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM).

Theo đó, đối với nợ đọng ở các xã đã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2011-2015, UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các địa phương khẩn trương chỉ đạo lập, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành (đối với các công trình chưa quyết toán) và xử lý dứt điểm nợ đọng theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh. Trường hợp nợ cấp huyện chưa xử lý xong trước tháng 12.2017 thì khẩn trương bố trí nguồn lực từ ngân sách cấp huyện để xử lý dứt điểm trong tháng 4.2018.

Riêng huyện Phú Ninh, cần khẩn trương bố trí nguồn lực để xử lý nợ đọng theo như đã cam kết khi lập hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn huyện NTM (UBND huyện Phú Ninh cam kết xử lý xong nợ trong năm 2016, nay đã gần 1,5 năm theo như cam kết nhưng chưa xử lý xong nợ, trong đó nợ cấp xã còn lớn). Hoàn thành xử lý dứt điểm nợ đọng trong tháng 7.2018 (kể cả nợ cấp xã). Đối với thị xã Điện Bàn, số nợ còn lại không lớn (khoảng hơn 1,5 tỷ đồng), đề nghị UBND thị xã Điện Bàn khẩn trương chỉ đạo xử lý dứt điểm trong tháng 4.2018.

Đối với các xã đã đạt chuẩn NTM năm 2016-2017: Khẩn trương hoàn thiện các công trình, tổ chức nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng và lập các thủ tục để thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành để có cơ sở bố trí phần nợ ngân sách Nhà nước các cấp theo quy định; xây dựng kế hoạch để huy động nguồn lực xử lý dứt điểm nợ ngân sách cấp huyện, xã trước tháng 12.2018 theo như cam kết khi lập hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn NTM .

UBND tỉnh đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để xử lý nợ đọng trong Chương trình theo đúng quy định, theo hướng tăng cường khai thác quỹ đất, lồng ghép vốn từ các nguồn và bố trí từ nguồn ngân sách huyện, ngân sách xã, nguồn xây dựng cơ bản tập trung hằng năm để xử lý nợ. Khẩn trương rà soát, báo cáo số liệu nợ đọng trong Chương trình NTM đến tháng 3.2018, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh trước ngày 10.4.2018 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

M.L