3 xã điều chỉnh lộ trình về đích nông thôn mới sớm hơn 1 năm

VĂN SỰ |

UBND tỉnh vừa có Công văn số 5117/UBND-KTN về việc thống nhất điều chỉnh lộ trình phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2020 về năm 2019 đối với các xã gồm: Duy Phú (Duy Xuyên), Tiên Cẩm (Tiên Phước), xã Tư (Đông Giang).

Như vậy, 3 xã này sẽ về đích nông thôn mới sớm hơn 1 năm so với lộ trình đã đặt ra. UBND tỉnh giao các sở ban ngành liên quan và chính quyền các huyện tập trung hướng dẫn, rà soát, lồng ghép các nguồn lực để 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019 theo đăng ký của các địa phương. 

TAGS