Bắc Trà My huy động 1.696 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

NGUYÊN ĐOAN |

Đánh giá kết quả 10 năm thực hiện chương trình nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010 - 2019, UBND huyện Bắc Trà My cho biết, địa phương đã huy động nguồn lực 1.696 tỷ đồng và không phát sinh nợ đọng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

Đến nay, có 2 xã đạt chuẩn NTM, bình quân mỗi xã đạt 10,08 tiêu chí. Nhờ có nguồn lực đầu tư, phát triển sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - kỹ thuật của huyện tương đối nhanh; công tác quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội được tập trung thực hiện; hạ tầng giao thông được nâng cấp, các cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được tổ chức quy hoạch và tổ chức thực hiện; sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được quy hoạch; sản xuất nông nghiệp phát triển thao hướng sản xuất hàng hóa, chất lượng cao. Trên địa bàn huyện tỷ lệ đường trục xã, liên xã được bê tông và nhựa hóa 97,9m/108km, đạt hơn 90%; tỷ lệ đường thôn, xóm được cứng hóa đạt chuẩn 65,40m/94,8km, đạt hơn 68%. Về tiêu chí điện, địa phương đã lồng ghép các nguồn vốn để đầu tư xây dựng, hạ thế và kéo điện đến các xã có 12/12 xã có điện lưới quốc gia đạt 100%, có 79/80 thôn có điện (còn lại một thôn của xã Trà Đốc đang thực hiện kéo điện).

TAGS